Numerológia mena

Viete, že vhodným výberom mena k dátumu narodenia je možné mnoho udalostí v živote ovplyvniť? Ako? Máme pre Vás návod a pomôcku.

numerológia menaAko funguje numerológia mena.

„Nedokážeme si vybrať presný dátum narodenia, ale meno áno.“

Najdôležitejším údajom pre náš život je dátum nášho narodenia. Z neho dokážeme „vyčítať“ celý náš životný plán. Čím tento plán dokážeme ovplyvniť je aj naše meno.

Predstavme si cestu, ktorej charakter nedokážeme zmeniť – je daná, ale spôsob jej absolvovania - áno.Takouto schopnosťou disponuje naše celé meno, tak ako je zapísané v rodnom liste.

V skutočnosti určujeme iba jeho časť - krstné meno. V niektorých krajinách sa volá prvé meno. Celé meno však môže obsahovať aj viacero mien za krstným (prvým) menom. Tie sa nazývajú stredné mená. Priezviskom sa nazýva posledná časť mena, ktorá vyjadruje určitú históriu rodovej línie alebo jej schopností.

Podľa numerológie mena:

Krstné (prvé) meno vyjadruje skutočný charakter nositeľa, jeho pravú podstatu a podstatu jeho existencie, pričom energeticky najsilnejšiu vibráciu má prvé písmeno krstného mena.
Ďalšie mená (stredné) dopĺňajú charakter celého mena.
Priezvisko je tá časť mena, ktorú sme zdedili po svojich predkoch. Hovorí nám o rodovom posolstve, prínose predkov - nositeľov tohto mena.

Podľa numerológie mena každé písmeno má aj svoju vibráciu a číselnú hodnotu. Na jej základe sa vypočíta jeho „životné číslo“.

Číselná hodnota celého mena, tak ako je zapísané v rodnom liste je doplnkom, ktorý dokáže určiť charakter prežitia nášho života. Je dôležitým doplnkom nášho dátumu narodenia.

 Dokáže nám dodať vhodné, ale aj nevhodné vlastnosti. Doplniť, ale aj zdupľovať to, čo nemáme resp. čím už disponujeme.

Je skutočne to jediné, čím môžeme a dokážeme vedome ovplyvniť svoj život.

V podstate sú len dve varianty využitia tejto vlastnosti vibrácie mena.

  1. Už máme meno, s ktorým kráčame životom. Počas cesty si ešte stále dokážeme pomôcť jeho zmenou. Je to náročnejšie, pretože vibrácie nového mena budeme musieť v čo najväčšej miere roztrúsiť do sveta. Musíme umelým spôsobom dohnať čas, počas ktorého sme nosili „menej vhodné“ meno. Tu milé ženy nezabudnite, že vydajom prijímate priezvisko svojho manžela a zároveň aj informáciu jeho rodu, teda zdravie, šťastie, či smolu. Upravuje sa tým osobnosť ženy a tým aj jej ďalšie smerovanie. Je dobré vedieť, či je vhodné prijať manželovo priezvisko, alebo je lepšie ponechať si svoje rodné priezvisko alebo iné.
  2. Ešte meno nemáme a je na rodičoch, aby ho dokázali vhodne vybrať na základe dátumu narodenia dieťaťa a tým mu pomôcť.

Rodičovstvo je veľmi zodpovedná úloha. Dá sa ním veľa dosiahnuť, ale aj veľa pokaziť. Výberom mena nikdy nič nepokazíme, ak sa riadime intuíciou. Vtedy len podčiarkneme cestu života svojho dieťaťa. Náročnejšie a zodpovednejšie je pomôcť s jej priebehom.

Vezmite svoj život a život svojich detí do vlastných rúk a nenechávajte dôležité veci na náhodu.

Ponúkame vám vynikajúci pomocný nástroj, ktorým môžete pozitívne ovplyvniť život svojho dieťaťa, ale aj seba. Pomocou výpočtu si viete zhodnotiť súčasný stav vhodnosti vášho mena k dátumu svojho narodenia. Ďalej si môžete vybrať buď svoje nové meno alebo doplnkové stredné meno, ktoré upraví vibráciu mena na tú správnu podporujúcu. Taktiež je tu ideálny nástroj pre výber vhodného mena pre novonarodené dieťa. Máte istotu, že sa nepomýlite a hneď pri prvých krokoch v živote mu pomôžete.

Pár príkladov, kedy si ľudia zmenili svoje rodné meno, alebo začali používať svoju prezývku a ich život dostal iný rozmer (či lepší, alebo horší je už na vašom uhle pohľadu na nich)

Norma Jeane Mortensonová               Marilyn Monroe
Madonna Louise Ciccone                     Madonna
Issur Danielovitch Demsky                  Kirk Douglas
Katheryn Elizabeth Hudson                Katy Perry
Mark Sinclair Vincent                           Vin Diesel
Peter Gene Hernandez                        Bruno Mars
Carlos Irwin Estevez                             Charlie Sheen
Reginald Dwight                                    Elton John
Eldrick Woods                                       Tiger Woods  

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako zmena mena ovplyvnila životy týchto slávnych osobností, prečítajte si TU.

Už čoskoro spustíme výpočet numerológie mena.

Stačí sa zaregistrovať, zaškrtnúť si odoberanie newslettra a čoskoro vám zašleme informáciu o spustení daného výpočtu a dozviete sa čo potrebujete. Nezabúdame samozrejme aj na vašich zvieracích miláčikov. Vyskúšajte a uvidíte, nič tým nemôžete pokaziť, len vylepšiť.    

Numerológia mena nie je len o vašom osobnom mene, ale aj o názvoch svojich firiem, produktov a služieb pre úspešný biznis. Zatiaľ tiež v príprave: Biznis numerológia názvov firiem, produktov, služieb (domén).

Informácie o zmene mena a priezviska na Slovensku

Základnou právnou úpravou, ktorá upravuje používanie a zmenu mena alebo priezviska, je zákon NR SR číslo 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. Zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a vyhláška MV SR číslo 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách, upravujú zápis mena a priezviska do matriky a tiež aj ich zmeny.

Príslušnosť na zmenu mena a zmenu priezviska
Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana SR na území SR, ak štátny občan SR takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Obvodný úrad Bratislava.
Na zmenu mena alebo priezviska nie je právny nárok. Príslušný obvodný úrad posudzuje, či sú pre povolenie žiadanej zmeny splnené zákonom ustanovené podmienky.

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska musí byť písomná a musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena
b) miesto trvalého pobytu v SR alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka
c) meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila
d) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby
e) údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka
f) odôvodnenie žiadosti

K žiadosti je potrebné priložiť originál alebo osvedčenú kópiu týchto dokladov:
a) rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka
b) sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena
c) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená
d) úmrtný list manžela, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova
e) platný občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať

Žiadosť o zmenu mena alebo priezviska maloletého podávajú jeho rodičia. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo priezviska maloletého žiada iba jeden z rodičov, k žiadosti priloží aj:
a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal, alebo ak sa súhlas nedal získať
b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel
c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané
(Doklady podľa písmena b) a c) sa prikladajú vo forme osvedčenej kópie).

Správne poplatky (v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov): Položka 19
Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 3,00 €
b) priezviska maloletých detí 33,00 €
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.