Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb portálu www.signsinnumbers.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú podmienky využívania služieb portálu www.signsinnumbers.sk, prevádzkovaného spoločnosťou Signs in Numbers, s.r.o., Obrancov Mieru 60, 96001 Zvolen, IČO:31608779, DIČ: 2021346811, obchodný register: Oddiel Sro, Vložka číslo 1997/S (ďalej len "Signs in Numbers"). Pre účely využívania služieb portálu www.signsinnumbers.sk platia výhradne tieto Všeobecné obchodné podmienky. Uplatňovanie odlišných obchodných podmienok (napr. stanovených zákazníkom) sa vylučuje.

1. Popis a základné podmienky poskytovania služieb

a. Signs in Numbers, s.r.o. (ďalej len Signs in Numbers) prevádzkuje internetový portál (ďalej len "portál"), ktorý poskytuje zákazníkom možnosť vypočítania si informácií o sebe alebo druhých ľuďoch, alebo vzájomné rôzne vzťahy z dátumu narodenia a mena osoby (ďalej len "služby") bez registrácie alebo po zaregistrovaní formou bezplatného (základného členstva) i platených služieb. Ponuka služieb je dostupná, napr. pod doménou www.signsinnumbers.sk, respektíve na www.znameniavcislach.sk

b. Všetci zákazníci majú možnosť sa zdarma zaregistrovať, založiť si profil a udržovať ho. V rámci bezplatnej registrácie získava zákazník automaticky prístup k osobnému numerologickému horoskopu na aktuálny rok. V rámci reklamných kampaní môže Signs in Numbers poskytnúť zákazníkovi určitý počet darčekových a zľavových kupónov na nákup ďalších služieb.

c.  Zakúpenie služieb je možné bez registrácie, ale aj z registráciou.

d.  Signs in Numbers je oprávnený poveriť tretie osoby poskytovaním časti, alebo celého spektra služieb. Uvedené však nesmie mať negatívny vplyv na riadne poskytovanie služieb.

e.  Signs in Numbers nepreberá v súvislosti s poskytovaním služieb žiadnu záruku za výsledky aplikované do svojho života.

f.  Signs in Numbers na úrovni zaručuje dostupnosť služieb 99,7% počas kalendárneho roka. Do uvádzanej dostupnosti služieb nie sú zahrnuté výpadky služby neovplyvniteľné portálom Signs in Numbers, zavinené napr. nevyhnutnou údržbou, vyššou mocou alebo technickými poruchami internetu.

g.  Aby mohol zákazník využívať služby portálu Signs in Numbers v plnom rozsahu, musí používať najnovšie technológie (prehliadača) resp. musí umožniť použitie týchto technológií na svojom počítači (napr. aktivovať Java Skript, cookies). Ak používa staršie alebo málo rozšírené technológie, môže sa stať, že bude môcť využívať služby portálu Signs in Numbers iba v obmedzenom rozsahu.

2. Prístup / uzavretie zmluvy

a.  Pre prístup k používaniu služieb prostredníctvom portálu Signs in Numbers potrebuje zákazník platnú e-mailovú adresu.

b.  Podmienkou využívania služieb je plnoletosť zákazníka a vyplnenie registračného formuláru. Registráciou zákazník vyjadruje, že sa so Všeobecným obchodnými podmienkami a ustanoveniami na Ochranu osobných údajov oboznámil.

c.  Registráciou vzniká medzi Signs in Numbers a zákazníkom najprv zmluvný vzťah bezplatného (základného) členstva. Tento vzťah sa riadi ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

d. Signs in Numbers je oprávnený zmeniť VOP. Signs in Numbers je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP na svojich internetových stránkach, popripade zašle novú verziu užívateľovi na jeho e-mailovú adresu. Zákazník tieto úpravy (zmeny, update a pod.) VOP akceptuje v plnom rozsahu. V prípade, že Zákazník nesúhlasí, môže požiadať Signs In Numbers o zrušenie zmluvy zrušením svojho účtu.

3. Platobné podmienky

a.  Aktuálne poplatky za služby sú uvedené na portáli Signs in Numbers v cenníku uvedenom na portáli.

b.  Úhradu poplatkov za zvolenú službu je nutné vykonať vopred na bankový účet portálu Signs in Numbers prostredníctvom platobnej brány po výbere príslušnej služby.

4. Využitie, poskytovanie a sprostredkovanie údajov

a.  Pri poskytovaní služieb zákazníkom Signs in Numbers sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonmi z oblasti ochrany spotrebiteľa a ochrany osobných údajov.

b.  Informácie o tom, ako portál Signs in Numbers zachádza s osobnými údajmi zákazníkov, nájdete v odkaze Ustanovenie o ochrane osobných údajov.

c.  Vyplnením registrácie zákazník súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov v zmysle predchádzajúceho bodu b.

5. Zrušenie, doba využívania služieb, výpoveď

a.  Zrušenie účtu (vymazanie profilu) zákazníkom je možné kedykoľvek, a to elektronicky prostredníctvom portálu Signs in Numbers v sekcii "Moje nastavenia". V prípade, ak zákazník požiada o odstránenie všetkých jeho údajov, prevádzkovateľ internetového portálu tak vykoná bez zbytočného odkladu.

b.  Každá registrácia je uzatvorená na 2 roky a automaticky sa predlžuje ak zákazník navštívil počas tohto obdobia svoj profil o nové 2-ročné obdobie.

c,  Zrušenie účtu zákazníka zo strany Signs in Numbers je možné v prípade, že zákazník sa minimálne raz za 2 roky neprihlásil na portál cez svoje meno a heslo do svojho účtu.

d.  Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie, Signs in Numbers má právo odstúpiť od registrácie a zrušiť registráciu účtu (vymazanie profilu) zo strany Signs in Numbers, (i) ak zákazník pri prihlásení, resp. objednávke a/alebo neskoršej zmene svojich údajov uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo (ii) ak zákazník opakovane poruší tieto všeobecné obchodné podmienky a zákazník uvedené nedostatky neodstránil ani na základe predchádzajúceho upozornenia (upomienky) zo strany Signs in Numbers.

6. Zodpovednosť zo strany portálu Signs in Numbers

a.  Signs in Numbers nenesie zodpovednosť za chyby služby spôsobené zákazníkom. Rovnako nenesie zodpovednosť za zneužite zákazníkom zverejnených dát iným zákazníkom.

b.  Signs in Numbers nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré vznikli používaním služieb z dôvodu, že zákazník sa spoliehal na informácie poskytnuté inými užívateľmi služieb.

c.  Uvedené obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú na všetky orgány, zamestnancov a osoby poverené k plneniu povinností pri poskytovaní služieb Signs in Numbers.

7. Zodpovednosť a povinnosti zákazníka / zakázané správanie / zbavenie sa zodpovednosti

a.  Zákazník sám zodpovedá za obsah svojho účtu a rovnako tak za všetky informácie, ktoré portálu Signs in Numbers poskytne.

b.  Zákazník vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že opisujú jeho osobu. Zmluvné strany sa dohodli, že portál Signs in Numbers má právo správnosť uvedených údajov overiť, ak to považuje za potrebné.

c.  Zákazník sa zaväzuje využívať služby portálu Signs in Numbers iba za účelom výpočtov pre svoju informovanosť.

d.  Zákazník berie na vedomie, že je oprávnený využívať služby portálu len pre svoje potreby, a teda nie je oprávnený používať služby portálu za účelom ich ďalšieho predaja alebo sprostredkovania tretím osobám.

e.  Zákazník sa zaväzuje, že v rámci ponúk a služieb portálu Signs in Numbers nevloží žiadne fotografie, texty, software alebo iné autorsky chránené informácie, bez toho aby k tomu disponoval potrebnými právami alebo povoleniami.

f.  Zákazník sa zaväzuje, že pri registrácii a používaní portálu bude dodržiavať všetky príslušné platné zákony.

g.  Zákazník za žiadnych okolností nesmie najmä (zakázané správanie):

 1. zámerne vydávať osobné údaje tretích osôb (vrátane e-mailovej adresy) za svoje vlastné. Nesmie uvádzať bankové spojenia alebo údaje o kreditných kartách tretích osôb;
 2. sprístupniť osobné informácie ako meno, telefónne a faxové čísla, adresy bydliska, e-mailové adresy, foto/videosúbory a/alebo URL bez dovolenia oprávnených tretích osôb;
 3. šíriť hanlivý, urážlivý alebo inak protiprávny materiál alebo obdobné informácie;
 4. ohrozovať alebo obťažovať iné osoby alebo porušovať práva (vrátane osobnostných práv) tretích osôb;
 5. nahrávať súbory, ktoré obsahujú infikovaný software (napr. počítačový vírus);
 6. zachytávať neoprávnené e-maily alebo sa pokúšať o ich zachytenie;
 7. akýmkoľvek spôsobom propagovať alebo robiť reklamu iným portálom;
 8. odosielať reťazové správy;
 9. uvádzať v opise osôb (profile) mená, adresy, telefónne alebo faxové čísla, e-mailové adresy, užívateľské mená popr. iné kontaktné údaje na komunikačné alebo iné internetové služby;
 10. poskytovať užívateľské mená osôb a heslá tretím osobám alebo ich využívať spoločne s tretími osobami.
 11. môže byť registrovaný len raz, teda len pod jednou e-mailovou adresou.

h.  Ak zákazník poruší povinnosť vyplývajúcu z užívateľského vzťahu, môže Signs in Numbers podľa zákonných ustanovení požadovať náhradu za takto vzniknuté škody.

8. Zablokovanie v prípade podozrenia

a.  V prípade odôvodnenej sťažnosti tretej osoby, pri podozrení na porušenie práv tretej osoby alebo týchto všeobecných obchodných podmienok je portál Signs in Numbers oprávnený zablokovať užívateľský profil zákazníka, ktorý túto sťažnosť alebo toto podozrenie vyvolal. Právo na mimoriadnu výpoveď a zrušenie registrácie účtu (vymazanie profilu) (bod 5 c.) týmto zostáva nedotknuté.

b.  Ak to je pre Signs in Numbers možné, musí zákazníkovi pred zablokovaním účtu poslať upomienku, aby mal príležitosť vysvetliť podozrenie alebo zjednať nápravu. Ak nie je predchádzajúca upomienka možná, napr. keď je zablokovanie nutné kvôli tomu, aby sa zabránilo prípadnej škode spôsobenej Signs in Numbers alebo inému zákazníkovi alebo tretej osobe, informuje Signs in Numbers zákazníka o zablokovaní účtu bezodkladne potom, čo k nemu došlo a poskytne mu príležitosť sa k záležitosti vyjadriť a zjednať nápravu.

c.  Signs in Numbers je oprávnený kedykoľvek zmazať resp. zablokovať obsah, pokiaľ to bolo nariadené súdom, štátnymi úradmi alebo bol ukončený užívateľský vzťah. To platí aj v prípade, že zmazanie alebo zablokovanie je nutné k tomu, aby bola odvrátená škoda hroziaca portálu Signs in Numbers alebo iným zákazníkom.

9. Záverečné ustanovenia

a.  Tieto všeobecné obchodné podmienky medzi Signs in Numbers a zákazníkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

b.  Okrem týchto všeobecných obchodných podmienok neexistujú medzi Signs in Numbers a zákazníkom iné vedľajšie písomné alebo ústne dojednania.

c.  Celková alebo čiastočná neplatnosť jednotlivých ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

10. Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy na zakúpené služby do 14 dní od jej uzavretia bez uvedenia dôvodu písomnou formou (napr. list, e-mail). Lehota začína plynúť po doručení tohto poučenia v písomnej forme, avšak nie pred uzavretím zmluvy a ani pred splnením informačných povinností zo strany Sign in Numbers v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Pre zachovanie odvolacej lehoty postačí včasné odoslanie odstúpenia.

Môžete použiť priložený formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinnosť. Taktiež máte možnosť formulár pre odstúpenie od zmluvy vyplniť a odoslať e-mailom.

11. Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

Vyplňte tento vzorový formulár a pošlite ho späť – iba v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy: » Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy »

12. Reklamácie

a.  Reklamácie sa uplatňujú písomnou formou. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum osobného doručenia, prijatia od kuriéra, poštového doručovateľa, alebo doručeného elektronického formulára e-mailom na adresu info@signsinnumbers.sk.

b.  Akékoľvek svoje práva a nároky si kupujúci zákazník môže voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho online riešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov online. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@signsinnumbers.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27
Tel.: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141, Fax: +421 2 534 14 996
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.skadr@soi.sk
Viac informácií nájdete na stránke: 
» http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi